Ochrona Danych Osobowych

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ „TARPIL” SPÓŁKA Z O.O.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) „TARPIL” Spółka z o.o. w Pile zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że :

 1. TARPIL” Spółka z o.o. – siedziba: 64-920 Piła, ul. Rynkowa 42 jest Administratorem Danych Osobowych,
  w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów i ich wykonaniem, utrzymywaniem    korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez „TARPIL” Spółka
  z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez „TARPIL” Spółka z o.o. dotyczących Państwa danych  oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności  wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym  celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). „TARPIL” Spółka z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  – monitoring wizyjny obszarów targowisk zarządzanych przez Spółkę,
  – marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów
  związanych z nią umowami,
  – dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez „TARPIL” Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  – sprostowania (poprawiania) danych,usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi
  w art.17 RODO),
  – do ograniczenia przetwarzania danych,
  – do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi
  w art. 21 RODO),
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany
  w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z „TARPIL” Spółka z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  – telefonicznie: 67 212 78 33,
  – drogą elektroniczną: tarpil@tarpil.pila.pl,
  – osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu „TARPIL” Spółka z o.o.

Czytaj stronę Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support